1. Per a accedir al apartat donde es poden afegir i activar els projectes d'una associació, cal anar a la secció Gestió d'Entitats.
  2. Una vegada en el llistat d'associacions fem clic en el botó "..." i seleccionem la opció Projectes i es carregará una ventana amb els projectes fills de la entitat.
  3. En aquesta mateixa pantalla podem agregar els projectes que no estiguen encara en el llistat, simplement el busquem al desplegable i fem clic en Afegir Projecte.
  4. Si volem configurar la visibilitat dels projectes des de les applicacions mòbils, haurem de fer clic en el botó situat a la part superior d'aquesta ventana anomenat "Projectes en Apps", on farem clic en els que han d'apareixer als llistats.